Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Přírodovědecká cesta k obratu pólů

Teorie kataklyzmatu, vyslovená francouzským fyzikem Cuvierem kupodivu nachází neočekávané potvrzení v biblickém Zjevení Janově.

Obrat pólů o 180° je následkem přesunu zemského magnetu, při kterém se vzájemně prohodí zemské magnetické póly. Tento děj si vynutí velké až obrovské přírodní změny a zcela nové životní podmínky jak pro lidi, tak pro zvířata.

Přírodní cesta k obratu pólů vede přes neobvykle silné sluneční chromosférické erupce. Zatím učenci neví (v r. 2008 ještě stále neví) zdali příčinou těchto erupci je nějaký vnitrosluneční děj nebo příliv energie z kosmu.

Bráno z geologického hlediska, nejde o jev nikterak výjimečný a učenci předpokládají, že v historii došlo k přepólování již asi 150x. Na základě četných počítačových modelů lze oprávněně předpokládat, že jde o jev s poměrně rychlým průběhem, který lze vtěsnat přibližně do 3-5 pozemských dnů (a nocí).

Učenci zastávají názor, že při tomto dění dojde k totálnímu výpadku elektrického proudu a velmi pravděpodobné je i velké ztemnění atmosféry.

Lze předpokládat, že při průběhu tohoto děje bude nebezpečné zdržovat se ve volné přírodě. Největší naději na přežití budou mít lidé, kteří setrvají v pokud možno pevném a hermeticky uzavřeném obydlí = sklepy, kryty, bunkry. Očekávají se obrovské vichřice a záplavy, zejména v přímořských oblastech a výron nejrůznějších škodlivých plynů. Můžeme jen doufat, že Boží prozřetelnost vytvoří určité podmínky pro přežití i volně žijícím zvířatům.

Zemské rotační póly budou mít tendenci alespoň přibližně se srovnat s póly magnetickými – a to velmi rychle – takže pozorovatel bude mít možnost spatřit „padání“ Slunce z oblohy, samozřejmě trhavými pohyby při strašlivém zemětřesení, aby následujícího dne vyšlo zcela jinde, než jsme zvyklí Je rovněž možné, že nad našimi hlavami se bude klenout obloha známá dnes z jižní polokoule – a naopak.

V Platonových spisech se nachází rozhovor Sokrata s cizincem jménem Athenos, který má údajně pojednávat o posunu pólů z doby cca 4000 let před Kristem. Toto podání však neodpovídá průzkumům vědeckého bádání, které napovídá, že k poslednímu přesunu pólů došlo před bezmála milionem let. Jak je to doopravdy ?


Athenos: Takových povídek starých už bylo a bude jistě ještě více; jistě jsi už slyšel a vzpomeneš na změnu mezi východem a západem Slunce a jiných těles nebeských, že totiž tam, kde Slunce vychází dnes – druhdy zapadalo, aby zpět na straně protější bylo vyšlo…

Sokrates: Vypravuj tedy, aniž co zamlčíš!

Athenos: Slyš tedy! Tomuto vesmíru pohybovat se na dočasné dráze pomáhá sám Bůh. Na čas jej ponechá takto kroužiti, dokud nevyprší jeho čas; potom jej navrátí do opačného běhu. Potom nastanou největší pohromy v přírodě a z dosavadního lidského pokolení zůstane jen mizivý zbytek…

Sokrates: Co tedy bude ?

Athenos: Ti kdož přežijí, budou nejprve naříkati a záviděti těm mrtvým, ale postupně nastane mravní a duchovní obrození a svět se začne ubírati jiným směrem…


Při čtení Platónových záznamů vidíme, že vše koresponduje s poznám současné vědy i s hlasem posledních proroctví tohoto času, která hovoří o blížící se „transformaci“. Ta proběhne s největší pravděpodobností „silovým způsobem“, protože se musí vybít nahromaděná negativní energii, která hrozí Zemi zahubit.

Dění, které lze očekávat při obratu pólů „podezřele“ koreluje s údaji Zjevení Janova“.

Zj. 6.12: …hleděl jsem, když otevřel pečeť šestý anděl – a aj, zemětřesení převeliké nastalo, Slunce učiněno černé, jako měch žíněný a Měsíc všechen byl červený jako krev. Hvězdy nebeské jaly se padati na zem, jako když strom fíkový, zmítaný vichrem, shazuje své úpozdní plody. Nebesa zmizela, jako když se kniha uzavře a žádná hora, žádný ostrov nezůstaly na svém místě…

Výklad: jedině při přesunu pólů může opticky nastat stav, že „hvězdy budou padati z nebe“. Slunce a Měsíc se zatmí v důsledku zakalení atmosféry, hory a ostrovy samozřejmě nikam neutekou, ale změní svou zeměpisnou polohu a dostanou se pod jinou hvězdnou oblohu…

Zj. 16,16-21 O shromáždil všechny na jedno místo, které slove Harmageddon. Tu sedmý anděl vylil svou nádobu a hlas veliký slyšet bylo od trůnu: „A stalo se !“ A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení a zemětřesení převeliké, jaké nebylo, co je člověk člověkem na zemi. A to veliké město roztrhlo se na tři části a města národů se zřítila. A člověku bylo třeba do dna vypíti z poháru hněvu Hospodinova. Hory a ostrovy zmizely a na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent. Lidé se rouhali pro ty kroupy, protože tato pohroma byla strašlivá …

Výklad: pohroma má nastat v době, kdy generálové budou už už mačkat tlačítko, které by mělo rozpoutat světovou nukleární válku. Příroda je ale předejde a zničí…

Mat 24,16-21: …a tehdy ti, kteří budou v Judei, ať uprchnou do hor; kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu. Kdo bude na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v těchto dnech. Modlete se, aby ten útěk nenastal v zimě nebo v den sváteční. Neboť bude hrozné soužení, jaké nebylo od počátků světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ti dnové ukráceni, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ti dnové ukráceni…

Výklad: Judea se nachází na pobřeží; obecně se toto proroctví vztahuje na všechny pobřežní země. Obrovské vodní masy se budou setrvačností pohybovat déle, než pevná zemská hmota – a proto lze očekávat velké záplavy typu tsunami.

Ze všech proroctví, která kdy byla na toto téma vyslovena plyne, že lidstvo jako celek bude zachráněno – i když ve významně redukované podobě. Velkou roli sehraje připravenost záchranného systému, ale s ohledem na skutečnost, že půjde o celosvětové dění, nebude možno očekávat žádnou pomoc zvenčí – nebude odkud.

Výraznější naději na přežití budou mít lidé, kteří budou moci vyhledat pevný, utěsněný úkryt. Nebezpečné budou zejména věžové domy a jejich bezprostřední okolí. Lze očekávat též výron jedovatých plynů.

Obecně je vhodné mít po ruce zásobu trvanlivých potravin asi na týden, větší zásobu vody v pevných obalech, pevný oděv + rezervní oděv, obličejové roušky, deky, několik baterek s náhradními bateriemi, svíčky, zápalky, základní nářadí, jako kladivo, kleště, pilníky apod. Nezapomenout na vhodné léky. Utěsnit okna a větrací otvory. Pokud možno rozptýlit se po menších skupinách. Bateriové radio + náhradní baterie. Hygienické potřeby. Vědra s pevným víkem na výkaly, pytle s pískem, hasící přístroje, hadry na čištění, obvazový materiál.

Nedopustit vznik paniky, nebude konec světa, Bůh nám pomůže Bůh nám buď milostiv!


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]