Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Nebeský kalendář - historie programu

Verze 1.2 (ze dne 13.2.2000)
Byla přidána funkce na výpočet osobních biorytmů, partnerského porovnání biorytmů a stanovení pohlaví dítěte počatého v daný den (pouze u žen).
Byla odstraněna chyba, která ve verzi 1.1 vznikala při pokusu o opravu údajů o již zavedené osobě (každému, kdo tuto chybu postřehl, se hluboce omlouvám).
Mazat záznam ze seznamu míst i osob lze pouhým stisknutím klávesy Delete.
Smysluplnost zadaného datumu ve všech částech programu je kontrolována až po zadání všech údajů, nikoliv již v průběhu editace, jak tomu bylo ve verzi 1.1.

Verze 1.3 (ze dne 4.3.2000)
Přibyla možnost zobrazení polohy planet na obloze v nastaveném nebo aktuálním čase, přičemž jako místo pozorování lze zvolit libovolné místo na Zemi. Barvami pozadí jsou navíc rozlišeny jednotlivé části dne, tj. den, noc a jednotlivé typy soumraků a svítání. Pokud se chcete podívat na náhled obrazovky, ťukněte zde.
Horoskop je možno vykreslit vedle klasického způsobu i pohledem "z boku", tj. pohledem v rovině ekliptiky nebo rovníku. Tento způsob vykreslení poskytuje poměrně dobrou představu o skutečném umístění planet v prostoru, protože zohledňuje i jejich ekliptikální šířku, případně deklinaci. Pokud se chcete podívat na náhled obrazovky, ťukněte zde.

Verze 1.4 (ze dne 30.3.2000)
Výklady horoskopu byly rozšířeny o výklady základních aspektů, o krátké výklady postavení měsíčních uzlů v domech a o výklady typu "planeta ve znamení a zároveň v 1. domě". Celkem jsou nyní k dispozici výklady k 598 konstelacím.
Jednotlivé výklady astrologických konstelací je možné editovat (opravovat, měnit, mazat). Stejně tak je možné i pořizovat si své vlastní výklady k dalším konstelacím.
Výklad aspektu lze získat ťuknutím na jeho symbol na kartě Aspekty. Podobně na kartě Planety (v astrologické části programu) lze ťuknutím na název planety získat výklad typu "planeta ve znamení X a zároveň v domě Y" (výklady tohoto typu však zatím - až na malé výše uvedené výjimky - nejsou součástí programu, každý uživatel však má možnost si je pořídit sám). A stejným způsobem na kartě domy lze ťuknutím na polohu ASC, DSC, MC a IC získat výklady k poloze těchto prvků (s programem jsou dodávány výklady k poloze ASC a MC).
Byla přidána funkce umožňující vytištění tabulky osobních biorytmů.

Verze 1.5 (ze dne 2.6.2000)
Program byl doplněn o výpočet polohy Černé Luny (Lilith)
Dále byl program doplněn o výpočet polohy Vertexu a Antivertexu.
A nakonec byl program doplněn o výpočet polohy planetek (asteroidů) Chiron, Ceres, Pallas, Juno a Vesta. Výpočet polohy těchto planetek je zatím s přesností několika úhlových minut možný pouze pro období let 1985 až 2000, pro data mimo toto období je přesnost nižší.
K jakémukoliv z těchto nových astrologických objektů (viz. první tři body) je možno pořizovat vlastní výklady.
Sortiment výkladů dodávaných společně s programem byl rozšířen o krátké výklady týkající se umístění Černé Luny ve znameních. Celkový počet výkladů tak vzrostl na 610.
U jakéhokoliv z nových astrol. objektů (viz. první tři body) je možno nastavit zákaz jeho používání. Takový objekt nebude vykreslován na horoskopu, nebudou počítány jeho aspekty a nebudou generovány výklady k němu se vztahující.
Vedle zkratek používaných dosud pro znamení zvěrokruhu a pro planety byly na některých místech programu doplněny i jejich astrologické symboly.
Ke každému horoskopu je nyní navíc spočten i den v týdnu.
U zobrazení horoskopu lze zvolit, mají-li být aspekty vykreslovány tenkou nebo tlustou čarou.

Verze 1.6 (ze dne 22.7.2000)
Na kartu Měsíc doplněn datum a čas nejbližších hlavních měsíčních fází (nov, 1. čtvrť, úplněk a poslední čtvrť) a okamžiky přízemí a odzemí Měsíce.
Přidán výpočet data a času, kdy v aktuálním nebo nastaveném roce nastane přísluní a odsluní Země. V souvislosti s touto změnou byl odstraněn údaj vyjadřující rychlost přibližování nebo vzdalování Země od Slunce.
Na kartě čas jsou uvedeny okamžiky, kdy v aktuálním nebo nastaveném roce nastanou astronomické počátky jednotlivých ročních dob.
Aby bylo možné lépe sledovat pohyb planet v čase, byla přidána možnost generovat jejich efemeridy v podobě tabulky. V těchto efemeridách jsou vedle ekliptikální délky a směru pohybu planety navíc počítány i šířka, deklinace a rychlost pohybu. Při přechodu planety z jednoho znamení do jiného je navíc uveden čas tohoto přechodu a při změně pohybu z přímého na zpětný nebo zpět je pak uveden čas "zastávky" příslušné planety.
Je možno generovat tabulku východů a západů Slunce, Měsíce a planet za libovolné období.
Doplněna funkce na vyhledání časového intervalu, ve kterém se zvolená planeta nacházela nebo bude nacházet na určitých stupních ekliptikální délky nebo v určitém znamení zvěrokruhu.
Analogicky k předchozímu je možno u horoskopu vyhledat okamžik nebo časový interval, kdy zvolená tranzitující planeta bude v určitém aspektu k vybrané nativní planetě nebo ve vybraném domě nativního horoskopu.
Program je nyní schopen pracovat s jakýmkoliv datem v rozmezí let 1800 až 2100 (netýká se neregistrovaných verzí programu).
Byla mírně zvýšena přesnost výpočtu polohy planet opravou jejich ekliptikální délky o aberaci světla.
Mírně zpřesněna přesnost výpočtu polohy planetek pro období přibližně květen až srpen roku 2000.
Text v okénku "Dominantní rysy" na kartě "Sumář" je možno editovat, případně i smazat.
Do základního okna programu byly na příslušná místa (karta astrologie a domy) přidány symboly znamení zvěrokruhu.
Funkce "Nastavení orbisů" byla přesunuta do okna "Nastavení programu".

Verze 1.7 (ze dne 16.9.2000)
Byla přidána funkce poskytující základní numerologické výpočty, tj. výpočet vibračního čísla, vyplnění numerologické mřížky a výpočet planetárních hodin zrození. Zároveň tato funkce umožňuje i vypsání krátkého numerologického výkladu.
Je možno generovat tabulku efemerid pro více planet zároveň (včetně měsíčních uzlů, Černé Luny a planetek). Tyto efemeridy obsahují pouze polohu planety (délku) a směr pohybu.
Přidána funkce na vytvoření tabulky časů hlavních měsíčních fází za libovolné období.
Tabulka východů a západů planet byla doplněna o okamžik kulminace.
Všechny tabulky (efemeridy, západy a východy planet i tabulka fází Měsíce) je možno uložit do souboru formátu CSV, jenž lze snadno načíst do jakéhokoliv tabulkového procesoru (Excel, 602Tab apod.).
Přidána funkce umožňující nalezení okamžiky, ve kterém se dvě vybrané planety budou vzájemně nacházet ve zvoleném aspektu.
Doplněny astrologické výklady typu "Dům ve Znamení". Celkem jsou nyní k dispozici výklady k celkem 730 konstelacím.
Na kartě "Aspekty" lze volitelně ukrýt aspekty, jejich orbis je větší než zadaná hodnota. Navíc jsou jednotlivé hlavní aspekty (konjunkce, sextil, ...) barevně odlišeny.
Polohy planet, domů ... (resp. jejich ekliptikální délky) lze volitelně zobrazit buď ve formátu "Stupně - Znamení - Minuty" nebo ve formátu "Stupně - Minuty" (tj. např. buď 5 BÝ 25 nebo 35° 25').
Před vytištěním obrazovky lze zvolit velikost tisku.
V zájmu zpřehlednění některých obrazovek jsem se pokusil o jejich snad logické rozčlenění a úpravu jejich vzhledu.

Verze 1.8 (ze dne 1.12.2000)
Přidána funkce na výpočet partnerských horoskopů a jejich výkladu. Momentálně jsou k dispozici výklady k celkem 466 konstelacím (aspektům) partnerských horoskopů.
U horoskopů je možno spočítat okamžiky, ve kterých bude Měsíc ve stejné fázi jako byl v okamžiky zrození. Tuto funkci je možno použít např. k výpočtu plodných dní metodou MUDr. E. Jonáše.
Zvýšena přesnost výpočtu planetek pro období cca srpen až prosinec 2000.
Při editaci výkladů je možno použít standardních klávesových zkratek pro práci s bloky.
Byla odstraněna chyba, která vznikala při výpisu výkladů s více odstavci.
Poměrně radikálně byla předělána práce programu s operační pamětí. Program nyní okupuje výrazně méně systémových prostředků Windows.
Některá okna (např. pro editování výkladů, tabulky efemerid, ...) je nyní možno otevřít zároveň ve více exemplářích.

Verze 1.9 (ze dne 23.2.2001)
Přidán výpočet tattev.
Zobrazení heliocentrické polohy planet s možností vkreslení zvěrokruhu.
Přidána funkce umožňující jednoduché animace.
Výpočet domů podle Kocha.
U nativního horoskopu je možno vytisknout list obsahující nákres horoskopu, polohu astrologických objektů a aspektárium.
Vzhled většiny oken upraven, jednotlivé údaje byly umístěny do tabulek.
Možnost rychlého výpočtu horoskopu pro aktuální okamžik.
Možnost přenesení dat z horoskopu do základního okna programu.
Přidáno 12 výkladů pro umístění Černé Luny v domech.
Zvýšena přesnost výpočtu planetek přibližně pro první polovinu roku 2001.
A některé další drobnosti ...

Verze 1.91 (ze dne 12.4.2001)
Všechny astrologické i numerologické výklady byly zásluhou slovenského astrologa pana Gabriela Čeňka přeloženy do slovenštiny.
Byla odstraněna chyba vznikající při zadávání výkladů Chirona (tyto výklady nebylo možno v předešlé verzi zobrazit).
Program byl upraven tak, aby se jeho jednotlivé obrazovky správně zobrazovaly i tehdy, kde je ve Windows nastaven "velký font".

Verze 1.92 (ze dne 29.8.2001)
Doplněna databáze svátků pro ČR i SR.
Opraveno chybné uvedení symbolů dvou planetek na jedné z obrazovek a pár překlepů.
Opraveny slovenské překlady výkladů.

Verze Plus, 2.00 (ze dne 29.8.2001)
Totéž jako verze 1.92 a dále zejména:
Interaktivní zobrazení horoskopu přes celou obrazovku s možností jeho otočení buď po ose Beran-Váhy nebo Asc-DSC.
Výpočet tranzitů i s výklady (momentálně jsou k dispozici výklady k téměř 500 konstelacím).
Výpočet sekundárních direkcí.
Výpočet solární, lunárních i planetárních revolucí.
Výpočet ingresí a horoskopu lunárních fází.
Detailnější způsob výpočtu aspektů.
Doplněna databáze letních časů a dalších časových změn pro všechny evropské státy
Rozšířena databázi míst (obsahuje údaje o téměř 1100 místech ČR, SR i celého světa) a doplněna o údaj o časové zóně.
Možnost nastavení vlastních stylů písma pro texty výkladů a možnost přímého otevření výpisu s výklady v externím textovém editoru (Word, WordPad, 602Text apod.).
Přepočet data z juliánského kalendáře na kalendář gregoriánský.
... další

Verze Plus, 2.01 a 2.02 (ze dne 6.12.2001)
Poznámky k osobám lze editovat ve formátu RTF.
Výpis výkladů lze editovat přímo v programu stejně jako poznámky k osobám.
Lze zvolit a uložit písmo, které bude použito na editaci výkladů a poznámek k jednotlivým státům.
Program si pamatuje poslední rozložení a velikost většiny oken a naposledy použitý stav většiny přepínačů.
V tabulce poloh nativních planet uveden navíc součet bodového ohodnocení jednotlivých planet.
Při procházení tabulkou stálic se vybraná stálice zobrazí v okně horoskopu.
Horoskop lze zobrazit v negativním provedení (tj. na černém pozadí).
Většinu tabulek vztahující se k jednotlivým typům horoskopů lze vytisknout.
Výsledky z funkce "hledání konstelace" jsou zobrazeny ve formě tabulky, ve které lze jediným kliknutím myši spočítat a zobrazit horoskop příslušné konstelace.
Stejně tak lze v tabulkách efemerid a měsíčních fázi okamžitě zobrazit horoskop pro zvolený den.
Tabulky z funkcí pro hledání konstelace, efemerid, východů a západů planet a měsíčních fází lze vytisknout nebo uložit ve formátu HTML (dosud bylo možno ukládat pouze ve formátu CSV).
Zásluhou pana Ladislava Fily byly přeloženy do slovenštiny poznámky k jednotlivým státům.
Zpřesněn výpočet polohy planetek na období přibližně druhého pololetí roku 2001.

Verze Plus, 2.02, update ze dne 18.12.2001
Opravena chyba vznikající při ukládání některých tabulek do souboru typu CSV a HTML.

Verze Plus, 2.02, update ze dne 30.12.2001
Opravena chyba objevující se v některých případech u rozsáhlejších databází osob (projevovala se hlášením Range check error).
Opravena chyba v nadpisech výpisu aspektů partnerského horoskopu.

Verze Plus, 2.1, ze dne 29.4.2002
Doplněn výpočet kompozitního horoskopu.
Doplněn výpočet kombinačního horoskopu.
Doplněn výpočet siderického horoskopu.
Progrese je možno spočíst pro libovolné datum (nejen pro narozeniny, jak bylo dosud).
Doplněno dalších 120 výkladů pro tranzitní horoskopy, jejichž autorkou je opět paní Dana Hermanová .
Všechny výklady byly umístěny do jednoho souboru.
Doplněna možnost vytvářet vlastní sady výkladů.
Množství citlivých bodů rozšířeno na celkem 72 kusů, přičemž program při jejich výpočtu volitelně rozlišuje denní a noční zrození.
Obrázek horoskopu je možno uložit do grafického souboru (BMP).
Ťuknutím na symbol znamení se vykreslí aspekty vládce toho kterého znamení (vládce lze zadat).
Zpřesněn výpočet polohy planetek na přibližně počátek roku 2002.
Mírně a nepatrně bylo upraveno ovládání programu, některé funkce byly přesuny, např. výpočet biorytmů a numerologie byl přesut z úvodního okna do okna horoskopu.

Verze Plus, 2.1, update ze dne 2.5.2002
Opraveno:
- chybné vykreslení symbolu znamení Berana v horoskopu.
- chybné vykreslení symbolu Marsu při negativním zobrazení.
- program nepřepočítával tranzitní horoskop při změně času.

Verze Plus, 2.11 ze dne 8.5.2002
Doplněna možnost filtrování osob dle skupin přímo v nativním horoskopu.
Odstraněna chyba někdy se vyskytující při editaci výkladů.
Odstraněna chyba projevující se hlášením "Floating point division by zero" při pokusu o výpočet horoskopu - tato chyba se objevovala tehdy, když byl ve Windows nastaven desetinný oddělovač jiný, nežli standardní čárka.

Verze Plus, 2.12 ze dne 28.5.2002
Na četné žádosti jsem vrátil do okna pro správu databáze osob tlačítko na přímý výpočet horoskopu zvolené osoby. Navíc jsem přidal tlačítko na výpočet numerologický a biorytmů.
Zpřesněn výpočet polohy asteroidů na období přibližně poloviny roku 2002.

Verze Plus, 2.12, update ze dne 27.6.2002
Opravena chyba při výpočtu ekválních "klasických" a zemských domů u nativního horoskopu.
Při instalaci programu dojde k automatické registraci databázového ovladače v registrech Windows (registrace je nutná v některých případech zejména ve Windows XP).

Verze Plus, 2.12, update ze dne 27.8.2002
Zpřesněn výpočet polohy asteroidů na období přibližně druhé poloviny roku 2002.
Odstraněna chyba výkladů - nově zadané výklady typu "Planeta ve znamení v aspektu k jiné planetě" se neobjevovaly v celkovém výpisu výkladů.
V minulém update avizovanou automatickou registraci databázového ovladače jsem již dříve zrušil - v drtivé většině případů však není třeba dělat!!!

Verze Plus, 2.12, update ze dne 20.9.2002
Snad již definitivně jsem odstranil chybu v generování výkladů z minulého update (viz. druhý bod předchozí tabulky) - minule jsem chybu v rychlosti opravil jen částečně, za což se všem, u kterých se problémy objevily, omlouvám.

Verze Plus, 2.14, ze dne 19.2.2003
Vylepšen tisk horoskopu, při tisku se využívá rozlišení tiskárny, takže tisk horoskopu je kvalitnější. Zároveň pevně doufám, že v souvislosti s touto změnou, se již nebudou objevovat potíže, o kterých mě informovalo několik uživatelů (např., že se netisklo kolečko horoskopu, čáry aspektů apod.).
Přidána funkce na synchronizaci času běžícího na počítači s časovým serverem internetu.
Při změně času, data nebo místa narození u osoby nativního nebo partnerského horoskopu je možno přímo v okně horoskopu zjistit a nastavit správnou časovou zónu.
Zpřesněn výpočet polohy asteroidů na období přibližně přelomu let 2002/2003.
Mírně vylepšeno ovládání programu (např. seznam osob v okně horoskopu je rovnou rozbalen, nemusí se již rozbalovat dvojitým ťuknutím myší).
Odstraněna funkce na převod osob z databáze verze Basic Nebeského do verze Plus (vzhledem k tomu, že jsem verzi Basic stáhl z prodeje již před více než rokem, domnívám se, že tato funkce již není potřebná).

Verze Plus, 2.14, oprava ze dne 24.2.2003
Při tisku horoskopu se v několika málo případech namísto textů tiskly černé obdélníky - tato chyba byla opravena.
Opravena hlavička tabulky poloh citlivých bodů (namísto "Polohy citlivých bodů" se tisklo "Polohy stálic").

Verze Plus, 2.14, update ze dne 9.3.2003
Zpřesněn výpočet polohy asteroidů přibližně na první kvartál roku 2003.
Opravena chyba v nastavení orbisů (program někdy nerespektoval nastavené orbisy základních aspektů nativního horoskopu.

Verze Plus, 2.2, ze dne 25.4.2003
Vyjma Nápovědy program kompletně přeložen do slovenštiny a rozdělen na českou a slovenskou verzi (Nápověda slovenské verze zatím zůstává v češtině). Do slovenštiny program přeložil pan Ladislav Filo.
Nápověda přepracována do přehlednější html podoby.
Pokusil jsem opravit některé chyby tisku horoskopu, které se objevovaly jen někdy a někde, např. občas se v některých případech netiskly symboly znamení, texty byly někdy tištěny bez diakritiky (občas pod Windows XP), v ojedinělých případech nebyl dotištěn spodní okraj stránky.

Verze Plus, 2.2, ze dne 15.6.2003
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na období přibližně 4/2003 až 9/2003.

Verze Plus, 2.2, ze dne 28.9.2003
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na přibližně druhou polovinu roku 2003.

Verze Plus, 2.3, ze dne 9.1.2004
Doplněn výpočet aspektů tranzitních planet za zvolené období.
Doplněny sabiánské a hinduistické symboliky stupňů zvěrokruhu, zároveň lze zadat vlastní symbolické texty k jednotlivým stupňům.
Program upozorňuje na začátek nové tattvy, na přechod planety do nového domu či nového znamení (upozornění lze zapnout nebo vypnout v Nastavení programu na kartě Základní).
Horoskop lze animovat v čase.
Lze nastavit tisk menšího kola horoskopu (určeno zejména pro ty uživatele, kteří jsou zvyklí psát si kolem horoskopu vlastní poznámky) - nastaví se v Nastavení programu na kartě Astrologie.
U tranzitního horoskopu lze vypnout automatický přepočet časového pásma při změně data nebo místa.
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na přibližně první polovinu roku 2004.

Verze Plus, 2.31, ze dne 15.1.2004
Doplněna funkce na automatické generování všech existujících výkladů tranzitních aspektů za období.
V předchozí verzi nefungovalo vypnutí některých druhů upozornění - tato chyba byla opravena.

Verze Plus, 2.31, ze dne 7.6.2003
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na přibližně první polovinu roku 2004.

Verze Plus, 2.31, ze dne 8.11.2004
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na přibližně druhou polovinu roku 2004.

Verze Plus, 2.32, ze dne 10.1.2005
Opravena chyba ve výpočtu šířkových paralel Slunce.
Polohu planet v tabulkách efemerid lze zobrazit ve stupních od 0° do 360° (např. namísto 15 BY 30 bude uvedeno 45,50°).

Verze Plus, 2.32, ze dne 6.3.2005
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na zhruba první polovinu roku 2005.

Verze Plus, 2.32, ze dne 31.7.2005
Zvýšena přesnost výpočtu planetek na zhruba polovinu roku 2005.

Verze Plus, 2.32, ze dne 27.11.2006
Zvýšena přesnost výpočtu planetek pro roky 2006 a 2007.
Doplněno zavedení letních časů u států EU (včetně ČR a SR) pro léta 2007 až 2011.

Verze Plus, 2.32, ze dne 21.2.2008
Zvýšena přesnost výpočtu planetek pro období let 2007 a 2008.

Verze Plus, 2.32, ze dne 28.1.2010
Zvýšena přesnost výpočtu planetek pro období let 2009 a 2010.

Verze Plus, 2.32, ze dne 3.5.2010
Zvýšena přesnost výpočtu planetek pro současné období.
Při otevřeném tranzitním horoskopu nebylo možné generovat numerologický výklad - chyba opravena
Pro neregistrované verze programu bylo změněno povolené období výpočtů na roky 2000 až 2020.
Program byl přeložen do angličtiny (viz zde)

Verze 3.0, ze dne 15.10.2010
Doplněn tibetsko-čínský horoskop
K osobám v databázi lze ukládat data libovolných životních událostí (svatba, rozvod, úraz apod.), která pak je možné zobrazit v tranzitním horoskopu
Doplněna funkce "Výročí", která slouží zejména k připomenutí narozenin osob z databáze
K jednotlivým osobám lze uložit i kontaktní údaje.
Z okna s podrobnými informacemi o poloze planety (či jiného objektu) je možné přímo přejít k editaci výkladu vybrané konstelace. V tomtéž okně se zároveň výklad zvolené konstelace zobrazí v "bublině" po najetí myší na ni (není tedy již nutné jej nechávat vypsat v dalším okně, ale i tato možnost zůstala zachována). U tohoto okna lze rovněž nastavit jeho průsvitnost.
V tabulce stálic a v tabulce citlivých bodů lze "rozbalit" seznam aspektů vybrané stálice nebo bodu.
Většinu tabulek je možné uložit jako html, xls (Excel) nebo csv (text s oddělovači) a lze je přímo kopírovat do schránky jako obrázek.
Obrázek horoskopu se ukládá ve formátu jpg (dosud se ukládal v bmp).
Do nákresu horoskopu byly doplněny vládci dekanů.
Lze nastavit libovolnou barvu pozadí horoskopu.
Upozornění na různé "události" (vstup planet do domů, znamení, začátek tattvy apod.) se zobrazuje v bublině v system tray (vedle hodin).
Česká i slovenské verze programu nyní obsahuje zároveň astrologické výklady v češtině, slovenštině i angličtine (v angličtině pouze pro nativní horoskop).
Dále bylo provedeno velké množství drobných či větších úprav v ovládání a v rozmístění ovládacích prvků, čehož účelem je zpřehlednění a snadnější ovládání celého programu. Celý program byl rovněž vyladěn do přívětivé modře :-).
Program lze nyní spustit i bez instalace a jako portable aplikaci je možné jej spustit např. přímo z falsh disku, paměťové karty apod. (což se může hodit třeba při cestování).
Program lze také nyní nainstalovat na jeden počítač v několika kopiích, z nichž každá může mít vlastní registraci.
Program při každém startu automaticky zálohuje databázové soubory za účelem snížení rizika ztráty dat. Pokud při startu naopak zjistí, že některý z těchto souborů je narušen nebo chybí, pokusí se jej z této zálohy obnovit.
Program je v unicode.
Zvýšena přesnost výpočtu planetek pro současné období.

Verze 3.0, update ze dne 20.10.2010
Opravena chyba ve funkci "Výročí" (seznam výročí se nezobrazil v případě, že v databázi byla nějaká osoba narozená 29. února).

Verze 3.0, update ze dne 1.11.2010
Do okna horoskopu bylo doplněno tlačítko pro rychlou opravu souřadnic místa narození dané osoby.
Do menu "Osoby" v okně horoskopu bylo doplněno tlačítko pro editaci skupin.
Opraveny chyby:
- Nebylo možné vymazat nepotřebné skupiny - chyba opravena
- Po otevření databáze míst zůstalo v horoskopu nastaveno poslední zobrazené místo - chyba opravena
- Při zobrazení horoskopu přes celou obrazovku nebylo možné zvolit druh horoskopu v levém menu - chyba opravena

Verze 3.0, update ze dne 17.1.2011
U neregistrované verze Nebeského kalendáře nebylo možné v některých případech otevřít okno horoskopu - chyba byla opravena (na registrované verze programu neměla tato chyba žádný vliv)


Verze 3.0, update ze dne 20.1.2011
V některých případech bylo v čínském horoskopu chybně spočteno nebeské znamení hodiny narození - chyba byla opravena.

Verze 3.0, update ze dne 19.3.2012
Byly doplněny letní časy pro ČR a SR do roku 2016.
Byla zvýšena přesnost výpočtu polohy planetek pro současnost.

Verze 3.0, update ze dne 12.2.2017
Byly doplněny letní časy pro ČR a SR do roku 2020.

Verze 3.0, update ze dne 21.4.2017
Byla opravena chyba vyskytující se při editaci numerologických výkladů.